Ochrana oznamovatele – Vnitřní oznamovací systém

Informace pro oznamovatele dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Konkrétním cílem v oblasti detekce nelegálního jednání je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících pravidla a zákony či neetická jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

Společnost ESB Rozvaděče a.s. má zaveden systém pro oznamování událostí či jednání, které může být porušením interních pravidel a legislativy nebo etických pravidel. Tento systém oznamování pokrývá veškeré možné způsoby oznámení.
Oznámení na porušení nebude postihováno a nebudou prováděna odvetná opatření, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, když v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak.

Oznámení může učinit i třetí osoba.
 
V akutním případě, zejména pro okamžité zabránění spáchání či odvrácení následků trestného činu je každý povinen učinit oznámení takovým prostředkem, který umožňuje okamžitou reakci odpovědné osoby.
 
Obsah detekčních prostředků (elektronická adresa, schránka důvěry) jsou kontrolovány dle možností ideálně každý pracovní den. Každému oznámení je přiděleno unikátní označení a je řádně zaevidováno. 
  
Elektronické oznámení
Oznámení o porušení pravidel lze učinit na některou z těchto elektronických adres:
wbl1@esb-rozvadece.cz
wbl2@esb-rozvadece.cz
 
Písemné, ústní či osobní oznámení
Oznámení o porušení pravidel lze učinit písemně, ústně nebo osobně na některou z těchto poštovních adres
nebo u některé z těchto příslušných osob:
Mgr. Iveta Feitová K terminálu 7, 619 00 Brno 
Ing. Jiří Vozka K terminálu 7, 619 00 Brno
                                                      
Telefonické oznámení
Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit telefonicky u některé z těchto příslušných osob:    
Mgr. Iveta Feitová +420 515 502 199
Ing. Jiří Vozka +420 515 502 199
 
Vzhledem k tomu, že telefonní hovor není nahráván, může dojít ke zkreslení při přípravě oznámení a jeho dalšímu zpracování. Proto preferujeme elektronické popřípadě písemné oznámení.
 
Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu
Oznamovatel může učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu 
(§ 158 odst. 2 trestního řádu). 
 
Ministerstvo spravedlnosti
Oznamovatel může učinit oznámení na webových stránkách
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni
 
OLAF
Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):
https://anti-fraud.ec.europa.eu/investigations_cs
https://anti-fraud.ec.europa.eu/investigations_en
 
nebo poštovní adresu:
 
European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium