Etický kodex

Vedení společnosti stanovilo tento Etický kodex, který představuje principy moderního, dynamického, čestného a zodpovědného podnikání, s cílem definovat základní prvky fungování společnosti, určit standardy a hodnoty chování pro všechny zaměstnance společnosti a eliminovat takové aktivity, které by mohly mít negativní vliv na dobré jméno společnosti ESB Rozvaděče, a.s., zákazníků či dodavatelů. ESB Rozvaděče, a.s. se zavazuje dodržovat tyto principy v oblastech:

Legislativa

 •   společnost dbá u svých zaměstnanců i partnerů na dodržování požadavků platných zákonů a navazujících předpisů
 •   společnost se zavazuje chovat jako zodpovědný subjekt ve vztahu ke státu, k regionu a celé společnosti a poskytovat jim pravdivé a včasné informace

Zákazníci a obchodní partneři

 •   cílem je vybudování dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře, čestnosti, korektním přístupu a uspokojování potřeb a zájmů našich zákazníků
 •   zájmy jednoho klienta neupřednostňujeme nad zájmy druhého klienta a dodržujeme princip rovného zacházení
 •   poskytujeme klientům pravdivé, správné, aktuální a úplné informace o nabízených službách a nevyužíváme nekalé praktiky podnikání, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit zákazníka
 •   společnost nezneužívá svoje postavení na trhu a zavazuje se vytvářet rovnocenné podmínky pro všechny obchodní partnery a dodržovat podmínky vyplývající ze smluv

Pracovní prostředí

 •   s každým zaměstnancem se zachází s úctou a důstojností
 •   klademe důraz na bezpečnost práce a eliminaci negativních vlivů na zdraví zaměstnanců
 •   podporujeme osobnostní růst zaměstnanců, jejich vzdělávání, používání nových technologií pro práci a vytváření příjemného pracovního prostředí pro každého
 •   všechny vztahy v rámci společnosti, tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými mají užívat vzájemné důvěry umožňující bezbariérovou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích
 •   jakékoliv užití hrubých slov, osočovaní, ponižování, diskriminace, násilí, psychické či fyzické obtěžování je zakázáno
 •   netolerujeme žádnou formu nucené, vynucené či dětské práce a také nebudeme nutit kteréhokoliv ze zaměstnanců, aby se choval v rozporu s těmito pravidly

Hodnotový systém zaměstnanců společnosti

 •   respekt, úcta, disciplína a vzájemná důvěra,
 •   profesionalita, kvalifikovanost, kreativita a samostatnost při řešení zadaných úloh
 •   loajalita ke společnosti a zákazníkovi
 •   efektivnost a účinnost, tj. dělat správné věci správným způsobem

Whistleblowing

 •   společnost se zavazuje udržovat funkční vnitřní systém pro upozorňování na nevhodné chování či podvody v souladu s požadavky Směrnice EU. Společnost se zavazuje zajistit bezpečnost oznamovatelům, umožnit jim podat oznámení i anonymně. Společnost vnímá preventivní efekt zavedením vnitřního oznamovacího systému, který od protiprávního či nekalého jednání odrazuje.

Ochrana životního prostředí

 •   společnost i zaměstnanci se zavazují při všech svých činnostech dbát o ochranu životního prostředí. Zaměstnanci jsou povinni bezodkladně upozornit vedení společnosti o jakýchkoliv aktivitách, které ohrožují životní prostředí.

 

V Brně dne 1. 7. 2023

Ing. Alois Kaňa
Generální ředitel a.s.

Soubory ke stažení