Zpracování osobních údajů uchazečů

V tomto dokumentu naleznete základní informace a specifika ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve společnosti ESB Rozvaděče, a.s., se sídlem K terminálu 9, 619 00Brno, IČ: 27749690.

1. Společnost ESB Rozvaděče, a. s., v pozici správce a zpracovatele (dále jen „správce“) osobních údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání zejména za účelem uzavření základních pracovně právních vztahů v rámci výběrových řízení.

2. Správce prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, v nezbytném rozsahu, za stanovenými účely a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany těchto osobních údajů.

3. Účelem a právním základem pro zpracování je:
a) posouzení splnění požadovaných kritérií uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce);
b) uzavření základních pracovně právních vztahů s vhodným uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením těchto vztahů);
c) evidence uchazečů o zaměstnání (právní důvod spočívající v uděleném souhlasu uchazeče).

4. Správce požaduje po uchazeči o zaměstnání jeho osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely a takto získané osobní údaje bude zpracovávat nejdéle po dobu trvání výběrového řízení, poté tyto osobní údaje zlikviduje.

5. Pokud má uchazeč zájem o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, kterou vede správce, je takové zpracování možné na základě souhlasu uděleného uchazečem. Osobní údaje vedené v databázi uchazečů o zaměstnání uchovává správce po dobu 1 roku, poté osobní údaje zlikviduje.
Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat.

6. Zdrojem osobních údajů jsou údaje předané přímo uchazečem o zaměstnání v dotazníku, životopise, případně v dalších dokumentech.

7. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, v průběhu výběrového řízení nedochází k automatizovanému rozhodování.

8. Osobní údaje uchazečů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností.